Polis ve Polis Adaylarının Mesleki Etik Dışı Davranışlar ile İlgili Görüşleri: Elazığ ve Malatya Örneği

Yazar/lar:

DOI: 10.12711/tjbe.2016.9.0002

Yıl: 2016 Cilt: 9 Sayı: 1

Öz

Bu çalışmanın amacı, polis ve polis adaylarının gözlemlerine göre polislerin mesleki etik dışı davranışları ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ve Elazığ Polis Meslek Yüksek Okulundaki 89 polis ve 231 polis adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Etik Dışı Davranışlar Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, genel aritmetik ortalama bağlamında polisler, meslektaşlarının mesleki etik dışı davranışları “Hiçbir Zaman” yapmadıklarını düşünmektedirler Polislere göre, meslektaşlarının en sık yaptığı etik dışı davranış “Usulsüz atama için ikili ilişkileri kullanma” iken, meslektaşları tarafından en az yapıldığını düşündükleri etik dışı davranış ise, “Görevini yerine getirirken rüşvet alma” davranışıdır. Genel olarak polis adayları ise, polislerin mesleki etik dışı davranışları “Çok Nadir” yaptıklarını düşünmektedir. Polis adaylarına göre de polislerin en sık yaptığı etik dışı davranış “Usulsüz atama için ikili ilişkileri kullanma”, polislerin en az yaptıkları etik dışı davranış ise “Görevini yerine getirirken “rüşvet alma” davranışıdır. Katılımcıların görüşleri okul değişkenine göre değişmezken, görev değişkenine göre değişmektedir. Araştırma bulgularına göre, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde polis ve polis adaylarının meslek etiği ilkelerine daha duyarlı hâle gelmeleri için eğitim programlarının hazırlanması ve bu konuda gerekli önlem ve denetimlerin alınması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Kolluk, Polis memuru, Polis adayı, Polis meslek etiği, Etik dışı davranış

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)